915 43 083

Helse- Miljø og Sikkerhet (HMS) i Vest Supply AS

Vest Supply AS er opptatt av at formålet med HMS, slik som det er beskrevet og definert i gjeldende lovverk blir fulgt. For bedriften er det svært viktig at at det skal skje en vedvarende forbedring av arbeidsmiljøet, i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet. Arbeidsmiljøet i Vest Supply AS alltid skal være fullt ut forsvarlig, samtidig som vi skal prioritere å verne om miljøet.

Dette skal ivarets ved at Ledelsen og de ansatte i bedriften, utvikler arbeidsmiljøet mot målsettingene i arbeidsmiljøloven. Denne målsetting, forsikrer oss et best mulig internt arbeidsmiljø, samtidig som det gir våre kunder en sikkerhet ift de oppdrag og leveranser som etterspørres.

HMS arbeidet i Vest Supply AS planlegges og synliggjøres med mål, konkrete tiltak og fordeling av ansvar for gjennomføring innenfor gitte tidsfrister. Dette er gjennom året, et samarbeid mellom Ledelsen, HMS ansvarlig, hovedverneombud, verneombud og den enkelte medarbeider.

 

Vest Supply AS – HMS intern dokumentasjon gjennomføres ved:

 • Helse- Miljø- og Sikkerhetsmål
 • Beskrivelse av ansvar, myndighet og oppgaver, som er knyttet til HMS
 • Oversikt over de viktigste rutiner ifm HMS arbeidet, herunder oversikt over relevante lover og forskrifter
 • Internkontroll
 • Krav til opplæring, og vår kommunikasjon og samarbeid
 • Kartlegging av vårt arbeidsmiljø
 • Sikkerhet
 • Det ytre miljø
 • Våre prosedyrer for ivaretakelse av andre (kunder, andre firma og våre leverandører)
 • Rutiner ved nyansattelser, sykefravær og ift RUS policy
 • Tilknytning til bedriftslege og helsetjeneste
 • Rapportering av ulykker, skader, sykefravær og overskt over den totale arbeidstid
 • Revisjon og vedlikehold av vårt HMS system